Polarized angular-dependent reflectivity and density- dependent profiles of shock compressed xenon plasmas
Heidi Reinholz  1, *@  , Yuri Zaporoghets  2  , Victor Mintsev  2  , Vladimir Fortov  2  , Gerd Röpke  1  , Sebastian Rosmej  1  , Yultuz Omarbakiyeva  3  
1 : Rostock University
2 : Institut of Problems of Chemical Physics
3 : International IT University
* : Corresponding author

e
Online user: 1